Stadgar

För Trångfors Kabelvision Ideell Förening

Antagna vid årsmöte 2008-02-03

§ 1. Föreningen firma är ”Trångfors Kabelvision”.

§ 2. Föreningen har sitt säte i Boden.

§ 3. Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 01-01–12-31.

§ 4. Med medlem i föreningen avses fastighetsägare med familj, som för fastigheten har erlagt andel i föreningen. Endast en fastighet får omfattas av varje andel. Varje andelsägare i föreningen äger lika del i föreningen och innehar en röst. Den efter fastighetsförvärv blir ny medlem efter att ha övertagit andel, ingår från tillträdesdagen med samma rättigheter och skyldigheter som andra delägare.

§ 5. Andel tillhör fastigheten och får ej överlåtas till annan fastighet.

§ 6. Föreningens ändamål är att anlägga och driva en anläggning för kabel-TV. Föreningen ska verka för en hög driftsäkerhet av anläggningen och fortsatt utveckling av befintliga system. Vidare skall föreningen anpassa utbudet och utvecklingen av en lokal TV kanal på ett sådant sätt att aktuell information snabbt kan spridas och verka befrämjande för att sprida lokal och regional kultur genom televisionsmediet.

§ 7. Syftet med verksamheten är helt ideell, nämligen att sprida kunskap till medlemmarna genom televisionsmediet, samt att engagera medlemmarna genom utbud och utveckling av föreningens lokala TV-kanal.

§ 8. Månatliga uttaxeringar av avgift fastställs vid årsmötet. Beslut skall grunda sig på föreningens budget. Avgiften erläggs vid tidpunkt och sätt som årsmötet beslutar.

§ 9. Då medlemskap önskas efter att kabelnätet är utbyggt, skall ny medlem erlägga avgift som årsmötet beslutar.

§ 10. Andelsägare svarar själv för nätet utöver stomnätet. Andelsägare skall vidare sörja för att på fastigheten belägna kablar eller apparatur ej förstörs, eller att distribution till andra anslutna fastigheter förhindras. Andelsägare svarar själv för grävning vid installation av fastigheten till stomnätet. Andelsägarens anläggning som stör huvudanläggningen kan kopplas ur till den har blivit åtgärdad.

§ 11. Föreningens styrelse skall utgöras av 5 personer. Ordförande, kassör, sekreterare samt två ledamöter. Årsmötet skall förutom dessa också utse två suppleanter, samt två revisorer. Ordförande väljs för ett år i taget. Övriga ledamöter väljs för en period av två år. Styrelsen är beslutsmässig med tre samtidigt närvarande ledamöter. Suppleant ersätter styrelseledamot i den ordning suppleanten valts vid årsmötet. Styrelsen äger rätt att använda föreningens disponibla medel för underhåll och eventuell kanalutbyggnad, samt uppgradering av anläggningen för att säkerställa driften.

§ 12. Årsmöte hålles varje år före mars månads utgång. Kallelse skall delges medlemmarna senast två veckor före årsmötet. Medlem kan vid årsmötet företrädas endast av annan medlem i föreningen genom fullmakt. Bokslut samt bokföring och övriga handlingar skall vara revisor tillhanda senast en månad före årsmöte.

 • Vid årsmöte skall följande punkter föredragas:
 • Val av mötesordförande och sekreterare.
 • Val av ordförande.
 • Val av styrelseledamöter, suppleanter och revisorer samt minst en revisorssuppleant.
 • Val av kassör.
 • Val av valberedning (3 personer)
 • Styrelsens ekonomiska redogörelse samt verksamhetsberättelse
 • Revisionsberättelse förederas
 • Beslut avseende ansvarsfrihet för styrelsen
 • Beslut om månadsavgift för innevarande år samt
 • Beslut om när avgiften skall erläggas.
 • Beslut om kostnadsersättning och arvode till styrelsen.

Beslut fattas enligt majoritetsprincipen.

§ 13. Extra årsmöte avhålls om minst 10% av medlemmarna begär detta eller om styrelsen beslutar om detta. Kallelse till extra årsmöte skall utlysas minst tre veckor före mötesdatum.

§ 14. Under året skall därutöver minst ett medlemsmöte hållas. Kallelse i enlighet med § 12.

§ 15. Föreningen upplöses med enkelt majoritestbeslut. Beslut om upplösning skall ske minst sex (6) månader före verkställandet.

§ 16. Brott mot dessa stadgar kan medföra uteslutning ur föreningen. Sådant beslut kan fattas av styrelsen. Medlem som ej vill ha tillgång till kabel TV kopplas bort från nätet och erlägger ej kostnad för drift och underhåll. Avgift för andel återbetalas ej.

§ 17. Tillägg eller ändringar av dessa stadgar kan beslutas vid årsmöte om minst 75% av de närvarande medlemmarna ansluter sig till förslaget. Förslag till stadgeändring skall delges samtliga medlemmar senast i samband med kallelse till årsmötet.

Kommentera